Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “X”

Lic. Fys & Prestationstränare
TILLBAKA TILL UTBILDNINGAR

Lic. Fys & Prestationstränare

29.900:- ex. moms

Lic. Fys- och Prestationstränare by The Academy® är en vidareutbildning för dig som har en grundläggande utbildning inom träning. Kanske arbetar du som personlig tränare eller instruktör och vill fördjupa dina kunskaper inom prestationsträning. Du har erfarenhet av att träna människor, individuellt eller i grupp.

Utbildningen ger dig specialiserad tränarkompetens för utveckling av optimal prestation, för grenspecifik fysträning och för tillämpning av testmetodik. Du kan som Lic. Fys- och Prestationstränare by The Academy® arbeta med planering, fysisk träning och utvärdering såväl inom elitföreningar och idrottsförbund som med individuella idrottare och elitmotionärer.

DINA UTBILDAREBEHOVET AV FYS & PRESTATIONSTRÄNARE

Den ökande konkurrensen inom tävlingsidrotten tvingar fram ständig optimering av träningsprocessen. Det gäller både individuella sporter och i lagidrotter. Detta leder till allt större krav på tränarnas kompetens, vilket i sin tur leder till ökad grad av specialisering hos tränarna.

Grentränaren fokuserar i allt högre grad på den tekniska och taktiska utvecklingen medan fys & prestationstränaren har ansvar för den fysiska träningen. En sådan arbetsfördelning är en förutsättning för att respektive tränare ska kunna utveckla spetskompetens inom sitt specialområde. Därför kommer efterfrågan på kompetenta tränare inom tävlingsidrotten fortsätta att öka.

Samtidigt håller en annan intressant grupp på att öka i omfattning, nämligen elitmotionärer. Det är människor som i många fall lägger ner lika mycket tid, engagemang och resurser på sin träning som elitidrottare på internationell nivå. Skillnaden mellan elitidrottare och elitmotionärer består idag inte i träningsmängd eller ambitionsnivå utan enbart i resultatnivån. Elitmotionärer är angelägna om att öka sin prestationsförmåga och är väldigt ”kunskapstörstig”. De efterfrågar de senaste träningsmetoderna, de effektivaste träningsuppläggen och strategierna. Denna grupp efterfrågar därför personliga tränare med spetskompetens på högsta nivå inom just prestationsinriktad träning. Utvecklingen gör att elitmotionärer idag är den främsta kundgruppen för de tränare som väljer att specialisera sig inom träning inriktad på ökad fysisk prestationsförmåga och denna marknad befinner sig i en snabb expansionsfas.

UTBILDNINGENS SYFTE
Syftet är att fördjupa den personliga tränarens kompetens inom upplägg av träning för optimal prestation för både individuell och lagträning. Efter avslutad utbildning skall tränaren besitta avancerade ämneskunskaper för planering, genomförande och utvärdering av måldefinierad presta- tionsinriktad fysisk träning som utgår ifrån individens önskemål och förutsättningar. Tränaren skall, utifrån kunskaper om människokroppens anatomi och fysiologi, kunna utforma och bedriva effektiv träning för individer i olika åldrar och av olika kön. Detta innefattar planering och genomförande av träning samt uppföljning och utvärdering av träningens resultat.

OMFATTNING
280 timmar /1 termin på halvfart
104 lärarledda timmar
176 timmar onlinestudier
Onlinestudier med tillhörande praktiska arbetsuppgifter. De praktiska arbetsuppgifterna kan genomföras i ditt befintliga arbete om du är aktiv som tränare. 

UTBILDNINGSTART 
Augusti 2019


UTBILDNINGSUPPLÄGG OCH INNEHÅLL

Förstudier

Inläsning av områden och begrepp inför utbildningen


DAG 1

 • Introduktion till utbildningen/ Presentationer
 • Yrkesrollen Fys & Prestationstränare
 • Varför/Vad/Hur
 • Omvärldsanalys
 • Fysiologiska aspekter / Idrottsanalyser och individanalyser / Träningsplanering
 • Begreppen: prestation/optimering/måldefiniering/monitorering/kravanalys/principer/metoder
 • Flödesschema
 • Fysiologiska mekanismer för träningsinducerade anpassningar till styrke-, uthållighets-, snabbhets-, rörlighets- och koordinationsträning
 • Forskning kontra beprövad erfarenhet


DAG 2

 • Praktisk genomgång av begrepp och mekanismer
 • Måldefinerad styrke-, uthållighets-, snabbhets-, rörlighets- och koordinationsträning utifrån fysiologiska aspekter: förbättringar lokal nivå / förbättringar central nivå
 • Effekter av kombinationsträning:
  Akuta och långsiktiga effekter av kombinationsträning; användning av
  kontrasterande träningsformer för att förstärka träningseffekt
 • Genetiska faktorer:
  Genetiska faktorer som inverkar på träningsanpassning; optimering av träningsprocessen utifrån individuella genetiska förutsättningar


DAG 3

 • Förutsättningar:
  Fysiologiska och psykologiska förutsättningar för optimering av träningsprocessen utifrån specifika mål samt träningsstatus, träningserfarenhet, tidigare träningsbakgrund, hormonell status, akut hälsostatus och psykologiskt tillstånd
 • Ergogena medel:
  V
  erkningsmekanismer samt användbarhet för optimering av prestationsförmåga, träning och återhämtning
 • Praktiska genomgångar


Självstudier

 • Repetition av de lärarledda dagarna
 • Förberedelser inför kommande utbildningsdagar 
 • Case-arbete: Ett case som är gemensamt för alla utbildningsdeltagare och ett eget val av case

  Självstudierna specificeras i detalj på schemat du får inför utbildningen. 


DAG 4
     

 • Testmetodik
  Testets syfte / testets reablitet och validitet / olika typer av test  / specifika och ospecifika tester / testbatteri / standarisering / testförberedelser / säkerhet / planläggning av tester / testresultat
 • Dag till dag tester / Återkommande tester
 • Praktisk genomgång
 • Dokumentation inom området tester
 • Inledning: Idrottsanalyser och individanalyser


DAG 5
 

 • Idrottsanalyser
  Bakgrund / Idrottskompetens / Analys / Kommunikation och samarbete / Kravprofiler
 • Individanalyser
  Analys / Tester och mätmetoder / Kommunikation och samarbete / Kravprofil / Uppföljning


Självstudier

 • Repetition av de lärarledda dagarna
 • Förberedelser inför kommande utbildningsdagar 
 • Fortsatt case-arbete


DAG 6

 • Teoretiska och praktiska genomgångar:
  Användning av fysiologiska, farmakologiska, psykologiska, mekaniska, psykologiska och nutritionella ergogena medel för att optimera träningsrespons, återhämtning och prestationsförmåga
 • Casegenomgång: Idrottsanalys och individanalys


DAG 7

 • Grenspecifik träning utifrån de fem fysiska grundegenskaperna
 • Träningsoptimering utifrån förväntade fysiologiska effekter
 • Kombinationsträning och dess användning i träningsupplägg; positiv, respektive negativ interaktion mellan olika träningstyper och former


DAG 8

 • Träningsoptimering utifrån givna genetiska förutsättningar
 • Optimering av träningsupplägg utifrån individens specifika genetiska förutsättningar
 • Optimera träningsprocessen utifrån kundens aktuella träningsstatus, träningserfarenhet, tidigare träningsbakgrund, hormonell status, akut hälsostatus och psykologiskt tillstånd
 • Uppdatering 


Självstudi
er

 • Repetition av de lärarledda dagarna
 • Förberedelser inför kommande utbildningsdagar 
 • Fortsatt case-arbete


DAG 9

 

 • Principer träningsplanering
 • Periodiseringens grunder
 • Periodisering/träningsplanering – flerårscykel till det enskilda passet
 • Olika metoder inom periodisering (block, traditionell etc)
 • Formtoppning – principer och planering 
 • Genomgång planeringsverktyg 
 • Uppgift inför dag 10: Träningsplanering


DAG 10

 • Träningsplanering och periodisering
 • Case - genomgångar och diskussioner 


Självstudier 

 • Repetition av de lärarledda dagarna
 • Förberedelser inför kommande utbildningsdagar 
 • Fortsatt case-arbete


DAG 11

 • Gästpresentatör
 • Strategier och metoder för informationssökning och kritisk analys av information inom området
 • Marknadsföring och nätverk
 • Paneldiskussion: Yrkesrollen Lic. Fys & Prestationstränare


DAG 12

 • Examination och redovisning av individuella case
  - årsplanering för en idrottare
  - opponering av en årsplanering
 • Teoretisk examination
 • Sammanfattande föreläsning
 • Avslut och fotografering


Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

PRIS
Ord. pris: 29 900:- ex. moms, moms tillkommer med 7 475:-

Lic. Fys & Prestationstränare
 • Stockholm hösten 2020